Militär

Militär

Ordet militär härstammar från latinets militarius, vilket betyder soldat. Militär är den eller de personer som ingår i ett lands organiserade krigsmakt. Vanligtvis syftar militär på en organiserad försvarsstyrka inom ett land. I Sverige är militären är en myndighet, Försvarsmakten, som lyder under Riksdag och regering. Militärens uppgift är att skydda landets gränser och intressen med vapen om så är nödvändigt. Ofta är militären i ett internationellt perspektiv ett samhälle i samhället med egna områden, skolor, sjukvård m.m. Militären är i princip alltid hierarkiskt organiserad i en linjeorganisation där högre officerare ger order till underlydande officerare som i sin tur leder soldaterna. Försvarsmakten är ofta indelade i truppslag, t.ex. flygvapen, marinen, armén. De är i sin tur indelade i underavdelningar, t.ex. består armén av markstrids- och luftvärnsförband som delas in i mekaniserade förband, artilleriförband, kavalleriförband, luftvärnsförband, ledningsförband, ingenjörsförband och underhållsförband. Marinen har delats in i sjöstridsflottiljer, ubåtsflottilj, amfibiebataljon och marinbasen. Flygvapnet består av stridsflyg, transportflyg, signalspaningsflyg, radarflyg och helikopter samt ledning. Teknikutvecklingen har medfört att miljövänliga alternativ som laddhybrid, biogas och annan miljövänlig teknik börjat att används även inom det militära. Den allmänna värnplikten är numera avskaffad i Sverige. De som önskar genomföra militär grundutbildning får ansöka om det och sedan finns möjlighet att utbilda sig vidare inom försvarsmaktens olika discipliner.

Krigsförbanden ska idag inte bara delta i att försvara Sveriges gränser och territorium utan de ska också kunna medverka vid internationella insatser när så behövs. Det kan handla om hjälpinsatser i samband med katastrofer, men framför allt som del i FN:s arbete för att verka fredsbevarande i områden som är krigsdrabbade eller som har stora konflikter. Inom ramen för det internationella samarbetet sker även gemensam utbildning och övning där stridskrafter från olika länder genomför gemensamma övningar och fortbildningar.

Militärhistoria

Inom militärhistoria som är en vetenskaplig disciplin studeras och analyseras enskilda slag och krig, krigens påverkan på samhället, allmänna tendenser inom krigföring m.m. Analyser görs på såväl arméer och gruppnivåer till enskilda individer. Historiska fälttåg och operationer har av hävd analyserats för att utveckla strategi, taktik och doktriner och handlingssätt för att dra lärdom av erfarenheter och utveckla krigföringens strategi. Ämnet är gammalt och det finns skrifter som är från 2 700-talet före Kristus som tar upp krigföringens strategi. Även i bibeln skildras flera krig och de erfarenheter som gjorts av dessa slag. I princip har 90-95% av alla de moderna samhällen som vi idag känner till någon gång i historien varit i krig, vilket gör att det krigets erfarenheter är något som de flesta kulturer delar. Den tekniska utvecklingen har i hög utsträckning påverkat krigföringen och gjort att krig numera är att likna vid ett schackspel där de krigande försöker att besegra varandra men försöker undvika blodspillan för civilbefolkningen. Teknikutvecklingen inom det militära området har ofta lett till att tekniken används för civilt bruk, t.ex. GPS.

dante